WEARING ARMY UNIFORM IS NOT A PASSPORT TO
MISCHIEF – ZANU UK BASED SUPPORTER KERINA
MUJATI RANTS AT JAH PRAYZAH
By Kerina Mujati
“Jah Prayzah usafunge kuti kupfeka hovhorosi
dzechisoja dzekumanginde ako ikodzero kutora
mutemo uchiisa muhomwe mako. Gonyeti
usatyiswe nana thathekile ve social media.
Zimbabwe women are more than strange that
they are happy when a fellow woman is abused by
a man. We should not tolerate sexual abuse in any
way. Jah Prayzah vakuru ve nyorovhita nekuti
vanotemba kuchecheudzwa heya? Jah Prayzah ipa
munhu mari yake kwete kuda kuita bhuru
muchiparadzira utachiwana uchizviti
wakachecheudzwa. Vakadzi vano sapota Jah
Prayzah keep your opinion to yourself not
here.Jah Prayzah vamwe vane hunhu hwako
vakarohwa makechemu. Usashandise zita re
Zanupf pahukoronyera hwako kuti kanganisira
musangano. We should not accept 3bobo
celebrities vano temba kuti vakachecheudzwa
kana twumakobiri twavo vachiti shungurudzira
vanhu kadzi. Hezvo unoda mabasa ekupomba
chishandisa protection kwete kuda kuita bhuru.
Hunhu ihoho ngatiurambei nekuhusema. Gonyeti a
hug to you. No sexual abuse. Sexual abuse
destroys lives. A pathetic patriarchal society
must fall and start respecting women and their
choices. Gonyeti was forced to have unprotected
sex that was a pure violation of her rights and
choice…..rape chaiyo.Gonyeti ngaapiwe mari
yake hatidi kudheerera kwakadaro. Jah Prayzah
akajaira chembere dzinoda matoto ake nekuti
dzinenge dzanzwa ne nzara dzichingoitwa yese
yese naye. # cdesistermwenewazvo #”- Kerina
Mujati