Sekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira.Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive neanondibatsira(secretary)uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel,vanovimba neni,muunhu uyezve muushando hwangu nevamwe.Secretary wangu,Mildred,uyo ane makore 24,haana kuroorwa asi unesvikomana svake svakati svisvamuroora hameno.
Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera nerunhare mbozha yavo vachiti varimuqueue yekumapasport kuri kuma4 dzezuva rorereka.vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour. Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba. Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba ozoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai
Chantel,pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.A-ah 4,4:30,5:00,5:38,Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango;mudzimai wenyumhoti achauya iyeyu?” “A-a,
handifungi nekuti maoffice ekumapasport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva
kutindinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a,zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes; asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manjemanje” Akadaro achibuda.
Ini ndakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwe chinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu
sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedesk rangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakandikandisa maballpen pasi………………READ more on the next page,go below this page,CLICK>>>>2