Ini nemudzimai wangu we are all working and have been married for the past 16 years. Tese tiri kudzidza zvikoro zvepamusoro( degrees) ende ini ndirikuita higher degree paneremukadzi wangu tinogara hedu muhHarare.
This is how it happened.

Sezvamunoziva kuti kana maakuita zvidzidzo zvepamusoro kune magroup discussions anoitika kana muchinge mavakuHigher learning. It was this one Sunday when we did not go to church , and madam vaingotaura kubva Friday yacho kuti vachada kunoita maDiscussions nevamwe vavo nekutora maAssignments kuna Class rep.……………………………………… to be continued click page2