Ndakaishwetedzera mubeche akaridza mhere ndokunzwa munhu akugwina gwina!

Ndakaishwetedzera mubeche akaridza mhere ndokunzwa munhu akugwina gwina! Ndakakabvutira watch kamusikana kepanext yakainge katengerwa nemukomana wake, takamhanyisana kusvika mumba mangu.ko ndoraiva basa rekutamba chikudo tapedza form six muna 2004.Ndakatanga kuihwandisa ndichitenderedza maoko kachitraya kuibvuta.Ipapo akabva atora cap kwakutanga kuti ndokupa wandipa watch yangu, ndakatanga kuda kuibvuta iye achichinjanisa maoko ndichibva ndati mukana ndiwo uno.

Ndaiita ndichibata bata tuzamu twaive twekamira ndichisvitsa maoko pagaro. Ndakazombundira mwana kwakudonhera naye pamubhedha, ndakatanga kukabata iko kachida kuramba kupedzisira abvuma ndokumukisa iye achibata

Ndakaishwetedzera mubeche akati aridza mhere sezvo ndaitya kunzwikwa ndakaisa ruoko pamuromo rumwe rukasara rakabata mazamu, sezuva rangu rekutanga kusvira ndakarizvambura beche semombe yabva kusina uswa.Ndakasvira mwana kwenguva apa staira yaingova yemuhomba iko kakarova chipadagu. Ndakatya kuti ndisandure kaizotiza, nguva yati ooo ndichisvira ndakaona kamunhu kogwina gwina kamwana kakandimbundira ndikaziva kuti katunda.Ini semunhu weexpirience yebonyora nepono ndakazopedzisa neruoko.