Ndakanga ndanzwa nenhomba yekuda chicken ndikati rega ndiende kunotenga huku kwababa vaBill vanogara muraini mangu tingati dzimba ina kubva pamba pangu.

Ndakapinda pagedhi ndokunanga kunogogodza padoor ravo, pasina chinguva door rakavhurwa wanike baba vakapfeka kashort, munozivawo kuti ziso harina muganhu, ndakatarisa paburugwa pavo ndikaona zimboro rakadhindikira, rairatidza kuti baba vakanga vakatakura mukwende, ndakavati ndaida kutenga chicken ivo ndokunditi pindai mutarise hombe mudeep freezer. Mai Bill vakanga vaenda nembeu kumusha saka murume aive ega pamba apa, ndakati nechemumoyo zimboro iri ndoda kutomborifilla, ndakanga ndakapfeka kamini kekuti pandakotama kusarudza huku babaB vakaona mbutu yangu yese, ndakavatarisa ndikaona pahuro pavo pachifamba zviya zvekumedza mate. Ndakaramba ndakakotama ndikaona munhu kwanyanu vakananga pafridge, vakandigumha nemboro yavo ndikanzwa ropa kuti zhii kune vamwe vanhu vane mboro, zemo rakabva randibata ndiye tendeu ndokuvabvarura t-shirt yavakanga vakapfeka ndokutanga kusveta mazamu avo……go to next page 2