KUSVIRIRWA LID
REPOTO
Mai Julie pavakadzoka kusouth vakandiigira
mudziyo yakawanda yekutengesa sezvatanga
tawirirana kusanganisira mapoto maplates etc.
After abwt 3 months ndanga ndaakunohodha
ndega kujoza kusvika ndatovhura shop. Haiwa
zvakange zvaakufaya??????
???? . One day imwe momz yechikuru
yakatenga set yemapoto dziye dzine malid eglass
dziye ndokudzoka zuva rovira neone lid vachiti
rakatsemuka. Hameno kuti ranga rakatsemuka
zveshuwa here kana kuti ndivo vanga vatsemura
zvavo. Ndakange ndaakutovhara shop ndichibva
ndavapinza mukati ndikavati vanotsvaga
mumaboxes aive kuback vakange variwana
vondiudza sezvo ndaida kumbo balancisa mabooks
angu sabusinessman akarongeka so???
?????????? .
Kutaura chokwadi moms iyi payakadzoka
ndakafara chaizvo coz payanga yambotenga
ikayenda mushop manga makazara vanhu saka
ndakashaya mukana wekukumbira number. Moms
yaive yakabatana iyoyo. Yaive nedako riye
rinenge raCandice rinoti kukura richiyenda
kumashure uko richienda nehip kuside. Type
yedako rakadai haringotdikise nemota
kumapedestrian cheteka. Rinotokonzeresa
accident chero kune varikudriver vacho zvekuti
ukariwona pedyo neroadblock unogona kuramba
wakaritarisa ukatsika mupurisa ukamama ??
?? . Anywae ndakapedzisa paper work yangu
ndokutevera kuback kuye ndiwone mother
iriikungogwedebura macardbox apo haisati
yawana. Zvikanzi mukwasha ndirikushaya ini
nditsvagirei imi ndimi munonyatsoziva mabox
enyu. Ndakati bt ambuya dako renyu iri ka iri
rinemunhu pasi. Vakavhunduka zvikanzi hezvo
nhai mukwasha mati kudii? ???? ?
Ndikati mother ini hangu ndaswera ndichingoita
zvemapoto manje ndaneta nazvo ndaakuda
zvematako ???? . Yakamira ndokubata
muchiwuno zvikanzi mukwasha munondishura here
imi? Mashoko rudzii amunotaura kumukadzi
mukuru aikaita seni iwayo? Ndakavhura zip
ndokuburitsa mboro yaive yatomira kare
chimusoro chichipenyerera ndikati tarisai muwone
henyu ambuya mboro kumira kudai ibasa rematako
enyu iwaya saka kana maakunditi ndirikukushurai
handizive kuti munenge muchirevei ???
?. Yakanyatsonditarisa kumeso ndokutarisa
mboro yangu ndokunditarisa futi ndakarova
kaserious zvangu? hasha dzese dzikapera
ikaseka zvikanzi mukwasha muriright right here
mupfungwa umo? Ndikati zvemupfungwa
handingazive hangu asi zvemubhrugwa hazvizi
right ndozvamurikungowonawo izvi???
??? to be continued ??? ??
???????????
???????????like
us on facebook. Visit The Legendary Mborock
Sviril Opama for more stories??
[18/07/2016, 17:36] jigaman: LID REPOTO PART 2
Mother yakaseka zvayo zvikanzi ayaa nhasi
zvangu mashura angu akabhoiriswa.
Zvirikumboreveiko mkwasha zvamurikundiitira
izvi ndikati ambuya dai maimboziva kuti mboro
iyoyi yakakufitai sei dai murikutopembera so?
????. Yakaita kanenge kakusekerera
kaye zvikanzi kundifita ndokuita sei. Ndikati
ibatei munyatsowona kuti yakakufita sei.
Zvikanzi aaahh nhai mukwasha ndingaite basa
rekungotenderera harare yese ndichingobata
mboro dzevanhu ndikasanzi ndaakupenga here.
Ndikati idzi hadzisi mboro dzevanhu idzi imboro
one yangu chete. Ndakavatora rwoko
ndokuvabatisa mboro ndikawona shasha
yadzikama manje ndikati bho?. Ndikati chiitai
semurikuibonyora bonyora so tiwone. Shasha
yakatanga kubonyora mboro zvakanaka ndikati
rimwe rwoko ngarubate pasi pemachende
ndikawona shasha yopuruziza dhaza re jendruvha
?????ndikati yes so far so good.
Zvikanzi saka mboro yenyu mukwasha yakandifita
papi apa ndikati imi mega hamusikunzwa
kunakidzwa here nezvamurikuita zvikanzi aaahh
mukwasha imika ndakuyenda hangu ini nyaya
yenyu handingai kwanise ichibva yasiya mboro
ndokuda kubuda padoor ndichibva ndaidhonza back
bvanda vhara door. Ndakaiwunza pamberi pangu
ndokugumanisa mboro nedako ravo riye ndichibva
ndasimudza skirt yavo ndokupinza rwoko mupanty
????????. Zvikanzi
aaahhhh imi mukwasha hamunyare here imi
ndiregei ndiyende kumba kwangu zvamakundiita
zvissina basa izvi handizvide ndikati imbomirai
mbichana nditange ndanzwa kuti kabeans
kakamira sei?????. Ndakatanga
kutambisa kabeans ndikawona shasha yativhurei
makumbo manje kuti ndinyatsobata beche. Rimwe
rwoko rwakange rwaakubraa ndichitonhafa
zamhu. Tym tym ndakawona shasha iya rwoko
kumboro dzvi yaakubata bata mboro ndikati
pachindevere ndoinonzi nanzi indaba manje iyi
?????(hedzinoi nhau).
Ndakaibvunza nekazevezeve munzeve ndikati
mother mboro yangu yakakufitai here zvikanzi
aaahhhh imi mukwasha imi aaahhh kwanai koimi
makafitwa nedako rangu here????
?. Ndikati mirai tiwone kuti zvakafitana here.
Ndakavakumura kapanty ndokusiumudza skirt
ndokuvaisa gumbo one pamusoro petable kuti
ndinyatsovashwetedza hangu neshure???
???????????
???????????
?lookout for part 3. Like us on facebook. Visit
The Legendary Mborock Sviril Opama for more
stories??
[18/07/2016, 17:36] jigaman: LID REPORTO PART
3.
Mother yakanyatsofongora zviya zvekutyora
musana zviya mhata ndokunyatsotarisa mudenga
vakatsika pasi negumbo one rimwe riripatable. U
c stance iyi ndoilavha coz inoita kuti ndikwanise
kunyatsosvira at an angle which allows mboro
kuti isvike makona ese ebeche. The idea ndeyekuti
iye munhu kadzi anakirwewo tigotunda tese.
Hazvidi kuvaselfish zvemubhrugwa izvi??
?sezvinoita vamwe varume vanongoti pfee
koikoi vototunda vonyarara zvavo. Thats not it.
Kusvira ibasa rinenge kudriver mota. Kunoda
maximum concentration and due care and
attention in order to protect the interests of
others urikunzwa here?????.
Anywae Ndakavashwetedza neshure
ichinyaysopinda zvayo mbichana mbichana.
Ndakanga ndakanyatsobatira mazimhata emothers
ndichikoira hangu ndakaisa musoro paside
ndichiwona mhata dzichitamba tamba kunge liver
yenzou iri mudish?. Pasina nguva ndakanzwa
mothr yaakushinyira manje. Hanzi hhhhhlllllll
aaaaahhhh hhhhhhjlllllll aaaaaaaahhhhhh amai kani
amai ini zvangu ini aaaahhhh?ndichisvira
zvangu apo handisikutomboziva zita rayo kana
kuti inemurume here kusvira chete. Ndakaibvunza
kuti mother mboro irikunaka here zvikanzi ehe iri
kunaka zvekuti aaaaahhhhhh nyatsoisa kani
mukwasha musamire. Ndakaipomba for about 10
more minutes ichibva yandizvomoresa
ndokutendeuka ndokugara patable
ndokushadabura makumbo ndokundidaidza
nekagunwe bvandaramba ndakamira ndichitambisa
hangu chimusoro chemboro ndakaitarisa zvikanzi
iwe mfanha huya pano mhani iwe aahhh unopenga
here???? ndakauya bvayatora mboro
bvayakuda kuisa mubeche bvandajamuka ndikati
ini hangu mother handichada ini zvatirikuita
hazvina kunaka izvi mirai ndikupei henyu lid
repoto yenyu muyende zvikanazi haaa pfutseke
(ne loud voice) hakuna zvakadaro
wambozvitangirei kurumidza kuisa apa aahh?
???????. Ndakakunguruka
hangu nekuseka nechemumwoyo ndichibva ndaisa
ndokutanga kunyatsokoira zvebasa. Ndakabva
ndanzi zikiss Zvikanzi mpfanha ndoda kuti
unyatsondisvira kusvika ndatunda wanzwa?
???. Ndikati ehoi mothr ndichisvira
hangu. Zvikanzi usatombondisiira panzira
wanzwa. Yakange yakabata tsoka dzayo
yakanyatsovhura makumbo zvekuti mboro
nemachende zvaipinda zvese. Yakange yave au au
au aaaaaaaaaahhhhhh mmmmmmm oooohhhh
mukwasha sviraii beche svirai beche
kaaaaaaaaani mukwaaaaaaaaasha aaaaaahhhhhh
ichitunda zvayo. Yakange yandibata muchiwuno
manje ichindidhonza kunge ichandityora.
Anhuwoye panotunda mukadzi mukuru hapasi
pekutamba napo veduwe. Panotoda a minute of
silence chaiyo????. Pasina nguva
ndakaabva ndatundawo ndikazadza mother
huronyo muzvidya mese. Yakapfugama
ndokundiyamwa 2 minutes ndokusimuka zvikanzi
yaamukwasha ndabvuma kuti mboro yenyu
yakandifita zveshuwa ndikati chero neni
ndabvuma kuti dako renyu rakandifitawo.
Takapfeka ndokubuda tese ndichikiya shop.
Taakuparadzana yakabvunza mother kuty ko nhai
mukwasha kondikadzoka mangwana zuva rovira
maakuvhara tigobatsirana kutsvaga futi lid
repoto zvakaipa here pamwe tingangoriwana?
??????ndikati hazvina kuipa
moms munouya titsvage??????